Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia

Aktywność SMWI

Czym się zajmujemy?


Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" (SMWI) jest ekspercką organizacją pozarządową działającą od 1998 roku na rzecz rozwoju cyfrowego samorządów oraz upowszechnienia kompetencji cyfrowych. Już przez ponad ćwierć wieku SMWI pracuje wspólnie z polskimi samorządami i rządami nad kreowaniem innowacyjnych inicjatyw projektowania i wdrażania cyfrowych usług publicznych oraz rozwojem edukacji cyfrowej. Podejmuje także liczne działania doradcze, uświadamiające i aktywizujące władze samorządowe do podnoszenia jakości ich projektów cyfrowych. Organizuje od 1997 r. Konferencję „Miasta w Internecie” – najważniejsze spotkanie przedstawicieli środowisk samorządowych w Polsce zajmujących się problematyką cyfrowego rozwoju.

grafika AI
Fotografia wygenerowana przez AI


Pracujemy z prezydentami, burmistrzami, wójtami, ale także dyrektorami szkół, nauczycielami i uczniami oraz ich rodzicami. Wspieramy seniorów i osoby zagrożone wykluczeniem. Nasi eksperci uczestniczą w ogólnopolskich i regionalnych gremiach kreujących polityki transformacji cyfrowej. 


Podstawowymi polami naszej aktywności są:

 • wsparcie modernizacyjnej transformacji szkół w środowisku cyfrowym na polach: kompetencyjnym, metodycznym, infrastrukturalnym oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej. Przygotowanie szkół do pracy w środowisku narzędzi sztucznej inteligencji.  
 • edukacja cyfrowa dorosłych z wykorzystaniem unikalnych metodyk szkoleniowych nauczycieli oraz doświadczeń z największego w Europie projektu edukacji pokolenia 50+
 • działania pilotażowe i eksperymenty na polu dydaktyki cyfrowej – testowanie nowych edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych, innowacyjne szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z zakresu kompetencji metodycznych i cyfrowych;  prowadzenie badań naukowych
 • doradztwo i wsparcie dla samorządów regionalnych i lokalnych (studia wykonalności, strategie, konsultacje) w zakresie realizacji projektów informatycznych i edukacyjnych oraz rozbudowy sieci nowej generacji

SMWI to think tank posiadający silne zaplecze badawcze oraz umiejętności i możliwości wykorzystania najlepszej europejskiej wiedzy. A także organizacja wdrażająca wyniki badań i eksperymentów w praktyce inwestycji samorządowych, tak lokalnych, jak i regionalnych. Styl pracy ekspertów Stowarzyszenia polega na aktywnej współpracy z partnerami publicznymi oraz umiejętności formułowania praktycznych rekomendacji na rzecz regionalnego rozwoju gospodarczego i społecznego - osadzonych zarówno w europejskiej wiedzy, jak i w lokalnych uwarunkowaniach.

Nasze pola aktywności

Sztuczna inteligencja w szkole

Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji możemy zrewolucjonizować edukację, sprawiając, że stanie się bardziej efektywna i dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów. Od 2023 roku prowadzimy działania pokazujące mechanizmy AI, jej potencjał edukacyjny oraz możliwości rozwoju. Planujemy podjęcie prac analitycznych i badawczych oraz pilotażowych porządkujących tematykę na styku AI i systemu edukacji, aby stworzyć w polskiej szkole warunki do nabywania niezbędnych umiejętności do życia i pracy w cyfrowym otoczeniu 3 dekady XXI wieku, w tym do korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji.

Oferta

Bezpieczeństwo cyfrowe uczniów i nauczycieli

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Od 2015 r. prowadzimy szereg działań edukacyjnych szkół, opracowaliśmy pakiet materiałów edukacyjnych, poradników, scenariuszy, kursów e-learningowych, gier edukacyjnych i multimediów udostępnionych na otwartych licencjach nauczycielom i edukatorom w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl

Oferta

Metody aktywizujące uczniów (m.in. STEAM)

Od wielu lat przygotowujemy polskie szkoły do transformacji w miejsce edukacji, w którym uczniowie nabywają zaawansowany pakiet kompetencji cyfrowych wykraczających poza obsługę urządzeń i oprogramowania. Pracujemy z uczniami wykorzystując metodologię STEAM ukierunkowaną na kształcenie kompetencji przyszłości oraz realizację innowacyjnych i niekonwencjonalnych działań angażujących młodzież i dzieci w eksperymentalne uczenie się i twórcze rozwiązywanie problemów, podejmujących współpracę i aktywnie uczestniczących w procesach twórczych. 

Oferta

Ed-tech: cyfrowe narzędzia wspomagające nauczanie

Technologie cyfrowe mają tworzyć środowisko zmiany, nie być celem samym w sobie. Jesteśmy krajowym liderem innowacyjnego, a zarazem realistycznego podejścia do wprowadzania nowoczesnego metodycznie nauczania, stymulowanego narzędziami i edukacyjnymi zasobami cyfrowymi. Od wielu lat towarzyszymy przemianie tradycyjnej szkoły w hybrydową „szkołę nowych szans”, bazującą na nowoczesnej dydaktyce realizowanej w środowisku cyfrowym. Służą temu różne narzędzia i aplikacje, które chętnie wykorzystujemy ucząc w szkołach całego kraju oraz w naszym Centrum Edukacyjnym w Tarnowie.

Oferta

Transformacja cyfrowa samorządów: doradztwo i wsparcie

SMWI już od przeszło 25 lat wspiera polską administrację samorządową w jej aktywności na polu cyfryzacji (patrz: KMWI). Coraz bardziej złożona rzeczywistość i rozwój technologii cyfrowych utrudniają podejmowanie decyzji, na co nakładają się dodatkowo deficyty kompetencyjne. Aby zmienić ten stan rzeczy potrzebne jest świadome otwarcie nowego etapu transformacji cyfrowej administracji lokalnej i nadanie nowego impetu rozwojowi cyfrowemu. Dlatego doradzamy, badamy, konsultujemy różnorodne projekty i inicjatywy, współtworzymy dokumenty strategiczne. Kreujemy także wspólnie z władzami gmin, miast i regionów nowe przedsięwzięcia z zakresu transformacji cyfrowej. Promujemy rozwój nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej jako ważnego czynnika rozwoju lokalnego.

Integracja cyfrowa dorosłych

Wypracowane przez naszą organizację innowacyjne metodyki motywowania i edukacji cyfrowej osób dorosłych na stałe zakorzeniły się w działaniach środowiska edukatorów cyfrowych w Polsce. Naszym celem od wielu lat jest inspirowanie oraz wspieranie działań prowadzących do powszechnej edukacji cyfrowej osób dorosłych (szczególnie w wieku powyżej 50 roku życia), upowszechnianie kompetencji przyszłości i efektywnego wykorzystywania technologii cyfrowych w codziennym życiu i pracy.

Badania, analizy i rekomendacje

Opracowujemy strategiczne programy rozwoju cyfrowego w regionach wspólnie z ich władzami, a także wdrażamy wyniki badań i eksperymentów w praktyce inwestycji samorządowych, tak lokalnych, jak i regionalnych. Badamy stopień zaawansowania modernizacyjnej transformacji szkół w środowisku cyfrowym.

Członkowie honorowi

Nagrody przyznane SMWI

2018

Architekt Rozwoju

2014

The best of accessibility project

2014

Złota Róża

2012

WSIS Project prize

2009

Liderzy Wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce

2009

Kryształy Soli

2004

Lider Informatyki

2003

Nagroda im. Marka Cara

2002

Kryształowa Brukselka

KMWI

konferencję „Miasta w Internecie” organizujemy od 1997 roku


W ciągu 26 lat zgromadziliśmy w Tarnowie, Zakopanem, Gdańsku i Warszawie, a także on-line liczne grono uczestników, ekspertów i partnerów. Spędziliśmy wiele dni na dyskusjach o gorących tematach rozwoju cyfrowego polskiej administracji publicznej. Towarzyszyliśmy wzlotom i upadkom niejednej koncepcji rozwoju cyfrowej administracji w Polsce.

Scena 26 Konferencji Miasta w Internecie na której stoi prowadzący

Kamienie milowe SMWI

 • I Konferencja „Miasta w Internecie” w Tarnowie, od której wszystko się zaczęło…
  11-14 czerwca 1997

  I Konferencja „Miasta w Internecie” poświęcona zatosowaniu Internetu w administracji lokalnej, od której wszystko się zaczęło... Do Tarnowa przyjechało przeszło 150 decydentów z polskich miast i gmin. Po I Balu Internauty zdecydowalismy się założyć Stowarzyszenie.

 • Rejestracja Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”
  13 marca 1998

  Rejestracja Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” - organizacji skupionej  wokół polskich liderów eGovernment. Od początku Stowarzyszenia prezesem zarządu jest Krzysztof Głomb.

 • Internet w gminie
  czerwiec 1998

  Pierwszy poradnik dla samorządowców "Internet w gminie - poradnik dla wojta i burmistrza", który wyposażył samorządowych decydentów i urzędników w podstawową wiedzę o zasobach informacyjnych Internetu.

 • Pierwszy laureat konkursu Zlota@
  czerwiec 1999

  Po raz pierwszy przyznano nagrodę (dla Urzędu Miejskiego we Wrocławiu) w konkursie „Złota@” na najlepsze polskie internetowe witryny samorządowe (potem: dla polskich liderów cyfrowej transformacji). Uroczyste wręczenie nagród odbywało się zawsze podczas inauguracji kolejnych (w sumie 15-tu) Konferencji "Miasta w Internecie".

 • Europejska Konferencja Ministrów „Information Society - Accelerating European Integration"
  maj 2000

  Europejska Konferencja Ministrów „Information Society - Accelerating European Integration" połączona z organizacją ceremonii podpisywania Deklaracji Światowego Dialogu Miast (Global Cities Dialogue) zwanej również Deklaracją Helsińską przez przedstawicieli miast z ośmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

 • Samorządowy Pakt na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce
  czerwiec 2000

  16 czerwca 2000 r. SMWI wspólnie z Federacją Związków Gmin i Powiatów RP, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Związkiem Powiatów Polskich, Unią Miasteczek Polskich i Ligą Krajową - sygnowało „Samorządowy Pakt na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce”.

 • Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Ramowych
  czerwiec 2001

  SMWI zaczyna działać jako Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Ramowych wspierając jednostki samorządu terytorialnego w przygotowaniu się do składania wniosków projektowych finansowanych ze środków 5., 6. i 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. 

 • Nagroda „Kryształowa Brukselka”
  listopad 2002

  Nagroda ministra nauki informatyzacji prof. Michała Kleibera – „Kryształowa Brukselka” – za szczególne osiągnięcia w realizacji projektów 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

 • Informatyzacja Województwa Małopolskiego na lata 2004–2006
  maj 2004

  Opracowanie pierwszej w Polsce regionalnej strategii e-Rozwoju pn. „Informatyzacja Województwa Małopolskiego na lata 2004–2006”. W dokumencie przedstawiony został całościowy, oparty na europejskim state of the art, program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie w perspektywie finansowania projektów z funduszy strukturalnych

 • Lider informatyki 2004
  wrzesień 2004

  We wrześniu 2004 roku SMWI zostało uhonorowane wyróżnieniem specjalnym „za skuteczną i wieloletnią popularyzację idei społeczeństwa informacyjnego, zwłaszcza e-administracji, oraz działania na rzecz modernizacji administracji samorządowej” w konkursie „Lider Informatyki 2004”, organizowanym przez Tygodnik „Computerworld”.

 • EISCO 2005
  czerwiec 2005

  Organizacja w Krakowie Europejskiej Konferencji Społeczeństwa Informacyjnego – EISCO2005  i podpisanie Deklaracji Krakowskiej.

 • „SIRMA - Sieć dla Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza”
  listopad 2006

  Pierwszy projekt wsparcia dla rozwoju cyfrowego regionów: „SIRMA - Sieć dla Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza”

 • Opracowanie pierwszej w Polsce regionalnej „Strategii e-Zdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”
  sierpień 2007

  Opracowanie pierwszej w Polsce regionalnej „Strategii e-Zdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.

 • Biblioteka e-Rozwoju
  październik 2009

  Wdrożenie Biblioteki e-Rozwoju, gdzie znaleźć można było m.in. wartościowe raporty, analizy, opracowania, wyniki badań, przykłady najlepszych praktyk w zakresie projektów i inicjatyw związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i edukacji cyfrowej. Część zbioru stanowiły tłumaczenia wydawnictw anglojęzycznych.

 • Projekt SIRMA uzyskał status „krajowego projektu flagowego”
  czerwiec 2010

  Projekt SIRMA uzyskał status „krajowego projektu flagowego” nadawany przez Komisję Europejską dla najlepszych europejskich praktyk z zakresu "inclusive eGovernment". 

 • innodig
  październik 2011

  Organizacja w Gdańsku europejskiej konferencji Innovation for Digital Inclusion – INNODIG wspólnie z DG Information Society and Media KE oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Polska Cyfrowej Równych Szans
  listopad 2011

  Rusza projekt „Polska Cyfrowej Równych Szans” - największe przedsięwzięcie dotyczące edukacji cyfrowej Polaków w historii naszego kraju realizowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) wspólnie z SMWI.

 • Nagroda WSIS Project Prize 2012
  maj 2012

  14 maja 2012 r. podczas corocznego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego w Genewie, projekt SMWI pn. "Polska Cyfrowa Równych Szans" został uhonorowany prestiżową nagrodą WSIS Project Prize 2012.

 • Konferencja „Miasta w Internecie” przenosi się po 11 latach z Zakopanego do Gdańska
  czerwiec 2012

  Konferencja „Miasta w Internecie” przenosi się po 11 latach z Zakopanego do Gdańska.

 • Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej (LDC)
  październik 2012

  Rozpoczęcie prac nad zastosowaniem rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu – pierwszy projekt: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej (LDC).

 • Otwarcie Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie
  luty 2013

  Otwarcie Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie.

 • Emisja w TVP 1 serialu edukacyjnego„Latarnicy.pl – Zaradni w sieci”
  maj 2014

  Emisja w TVP 1 serialu edukacyjnego „Latarnicy.pl – Zaradni w sieci” 

 • Cyfrowobezpieczni.pl
  grudzień 2015

  Rozpoczęcie ogólnopolskiego programu bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach - Cyfrowobezpieczni.pl.

 • Rusza Tarnowska Akademia Komiksu w Fabryce Przyszłości
  marzec 2017

  Rusza Tarnowska Akademia Komiksu w Fabryce Przyszłości.

 • Wdrożenie platformy - kometa.edu.pl - integrującej społeczność profesjonalistów edukacji cyfrowej w Polsce
  wrzesień 2017

  Wdrożenie platformy - kometa.edu.pl - integrującej społeczność profesjonalistów edukacji cyfrowej w Polsce.

 • Realizacja szeregu szkoleń dla nauczycieli w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania”.
  styczeń 2018

  Rozpoczęcie szeregu szkoleń dla nauczycieli w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania”.

 • Organizacja I Kongresu Kompetencji Cyfrowych w Tarnowie
  marzec 2018

  Organizacja I Kongresu Kompetencji Cyfrowych w Tarnowie.

 • Architekt Rozwoju 2018
  październik 2018

  Podczas Gali UN DAY & YEARBOOK w Warszawie, 15 października Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” uhonorowane zostało nagrodą „Architekta Rozwoju 2018” przyznawaną przez Global Compact Network Poland. Prestiżowe wyróżnienie SMWI otrzymało za realizację inicjatywy powszechnej edukacji cyfrowej pokolenia 50+, z udziałem największego w Europie wolontariatu edukacyjnego – Latarników Polski Cyfrowej.

 • Nakładem SMWI oraz Fundacji Naukowej Evidence Institute ukazała się publikacja „Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji”
  luty 2019

  Nakładem SMWI oraz Fundacji Naukowej Evidence Institute ukazała się publikacja „Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji”.

 • Konferencja „Miasta w Internecie” zagościła w Warszawie
  czerwiec 2019

  Konferencja „Miasta w Internecie” zagościła w Warszawie.

 • Wznowienie działań ogólnopolskich na rzecz edukacji cyfrowej osób dorosłych - Latarnicy2020.pl, a potem Latarnicy w akcji.
  czerwiec 2019

  Wznowienie działań ogólnopolskich na rzecz edukacji cyfrowej osób dorosłych - Latarnicy2020.pl, a potem Latarnicy w akcji.

 • Rozpoczęcie działań dla szkół w zakresie edukacji zdalnej
  marzec 2020

  Rozpoczęcie działań dla szkół w zakresie edukacji zdalnej.

 • Rusza Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE – pierwsze w Polsce regionalne centrum wsparcia transformacji cyfrowej szkół
  czerwiec 2020

  Rusza Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE – pierwsze w Polsce regionalne centrum wsparcia transformacji cyfrowej szkół.

 • Organizacja jubileuszowej edycji 25 Konferencji „Miasta w Internecie”
  czerwiec 2022

  Organizacja jubileuszowej edycji 25 Konferencji „Miasta w Internecie”.

 • Otwarcie Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii – ultranowoczesnej przestrzeni edukacji cyfrowej, miejsca eksperymentów edukacyjnych
  marzec 2023

  Otwarcie Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii – ultranowoczesnej przestrzeni edukacji cyfrowej, miejsca eksperymentów edukacyjnych.

By continuing to browse this website, you accept cookies. You can find more about this in our Cookie Policy.