Doradztwo, badania, szkolenia

Działalność doradcza SMWI ukierunkowana jest głównie na podnoszenie poziomu nowoczesnej wiedzy o różnych aspektach zastosowań ICT w rozwoju lokalnym - szczególnie w administracji, komunikacji społecznej, ochronie zdrowia i edukacji.


Główne pola aktywności doradczej SMWI:

 • opracowywanie i realizacja strategicznych programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionach wspólnie z ich władzami i przedstawicielami sektorów badawczo-rozwojowego i prywatnego (strategie rozwoju cyfrowego),
 • tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw z podmiotami sektora publicznego w celu realizacji innowacyjnych projektów teleinformatycznych,
 • promowanie kultury innowacyjności w codziennej praktyce władz lokalnych i regionalnych oraz zarządzania opartego na wiedzy,
 • podnoszenie poziomu nowoczesnej wiedzy o rozwoju cyfrowym i transfer najlepszych europejskich praktyk poprzez organizację przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych i promocyjnych,
 • opracowywanie dokumentacji nowatorskich projektów na rzecz rozwoju cyfrowego gmin i regionów, współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych,
 • realizacja projektów międzynarodowych (w tym badawczo-rozwojowych) i badań własnych.Działalność szkoleniowa SMWI

Stowarzyszenie co roku organizuje kilkadziesiąt wydarzeń o charakterze edukacyjno-informacyjno-szkoleniowym (w tym m.in.: konferencje, zjazdy, konwenty, szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne i doradcze) głównie dla osób zwiazanych z edukacją i oświatą oraz reprezentujących administrację publiczną lokalną i regionalną.


Wśród podejmowanych tematów są m.in.:

 • zdalne nauczanie w szkole - webinaria, które przygotują dyrektorów i nauczycieli do realizacji edukacji w trybie on-line (platformy, metodyki nauczania, źródła i aplikacje)
  ZOBACZ OFERTĘ
 • metoda fabryczna dydaktyki cyfrowej i narzędziownia dydaktyki cyfrowej - zapoznanie nauczycieli z wiedzą metodyczną, pozwalającą skutecznie wykorzystywać narzędzia TIK w dydaktyce
  zobacz ofertę
 • zarządzanie w cyfrowej szkole - który odpowiada na najistotniejsze potrzeby i wyzwania stojące przed dyrektorami wprowadzającymi dydaktykę cyfrową w zarządzanych przez siebie szkołach
  zobacz ofertę
 • bezpieczeństwo cyfrowe uczniów - jak zbudować bezpieczne środowisko cyfrowe w szkole i umieć zapobiegać cyberzagrożeniom wśród dzieci i młodzieży
  zobacz ofertę
 • Aktywna Tablica - upowszechnienie wśród nauczycieli różnych przedmiotów kompetencji metodycznych i cyfrowych, niezbędnych do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem tablic 
  zobacz ofertę
 • e-administracja – rozwiązania techniczno-organizacyjne i uwarunkowania prawne umożliwiające świadczenie usług administracyjnych i ich obsługę wewnątrz organizacji drogą elektroniczną,
 • zarządzanie publiczne – nowe koncepcje zarządzania i proponowane w ich ramach metody i narzędzia,
 • partycypacja obywatelska – istota działań partycypacyjnych, ich etapy, stosowane metody i techniki.


Stowarzyszenie otrzymało w grudniu 2014 r. Certyfikat Małopolskiego Standardu Usług Edukacyjno – Szkoleniowych. Tym samym SMWI znalazło się w gronie instytucji, które mogą oferować szkolenia rozliczane za pomocą bonów w ramach specjalnego systemu finansowania kształcenia dla rozwoju kapitału intelektualnego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce.


Rozwiązanie to może być wykorzystane przy dystrybucji środków publicznych na cele związane z rozwojem kapitału intelektualnego przedsiębiorców w ramach MRPO 2014-2020.

malopolskie-standardy-uslug-edukacyjno-szkoleniowych

Badania społeczne SMWI


Bezpieczeństwo cyfrowe


28 września 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało zbiór rekomendacji i zaleceń  pn. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, którym istotną częścią są rekomendacje odnośnie procedur reagowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego oraz procedury reagowania w szkole w przypadku wystąpienia incydentu zagrożenia. Pakiet dokumentów powstał w wyniku pracy zespołu ekspertów koordynowanego przez Krzysztofa Głomba – prezesa SMWI. Stanowi praktyczny przewodnik dla dyrektorów szkół i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w szkole, w bieżących działaniach na rzecz cyberbezpieczeństwa.

PRZECZYTAJ PUBLIKACJĘ


W okresie 2016-2018 SMWI opublikowało 5 raportów pn. Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego prezentujących wyniki badań przeprowadzonych w pięciu etapach począwszy od II połowy 2015 r. do czerwca 2018 r. wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli szkół, które zgłosiły się do projektu Cyfrowobezpieczni.pl. W ramach badania sprawdzone zostały kompetencje osób badanych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom cyfrowym

PRZECZYTAJ RAPORTY


W grudniu 2016 r. SMWI wydała raport BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA  Zalecenia i rekomendacje dla samorządów- realizatorów projektów w ramach unijnej perspektywy budżetowej 2014-2020 r. Dokument zawiera pakiet zaleceń i rekomendacji dla samorządów wojewódzkich i lokalnych, które planują realizację w latach 2014-2020 projektów edukacyjnych oraz infrastrukturalnych, finansowanych ze środków RPO, ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji cyfrowych i informacyjnych nauczycieli oraz uczniów, a także zapewniających szkołom nowoczesne wyposażenie w sprzęt cyfrowy i szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Przeczytaj raport


Kompetencje cyfrowe


Nakładem SMWI oraz Fundacji Naukowej Evidence Institute ukazała się na początku lutego 2019 r. publikacja Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie roku 2030, będąca owocem prac zespołu badaczy i praktyków edukacji cyfrowej. Studium prezentuje analizę potencjału kompetencji cyfrowych w Polsce na tle rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, stwierdzając jego głęboki deficyt we wszystkich grupach istotnych dla rozwoju kraju (m.in. uczniowie szkół, pracownicy MSP, nauczyciele i nauczyciele akademiccy). 

PRZECZYTAJ PUBLIKACJĘ


W 2015 roku powstał w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans przełomowy raport Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+. Dokument zawiera pierwszy w Polsce opis taksonomii funkcjonalnych kompetencji cyfrowych istotnych dla pokolenia 50+, która wiąże je z korzyściami, jakie generuje Internet w różnych obszarach życia, zrywając z tradycyjnym podejściem certyfikacyjnym.

PRZECZYTAJ RAPORT


W maju 2012 r. w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans - na zlecenie SMWI - PricewaterhouseCoopers (PwC) zrealizował badanie Korzyści ekonomiczne z integracji cyfrowej osób 45+. Badanie pokazało m.in.: ile Polacy 50+ mogą zaoszczędzić dzięki korzystaniu z Internetu (np. zakupy online, bankowość elektroniczna) i ile państwo polskie może zyskać, jeśli zaczną oni aktywnie wykorzystywać swoje nowe umiejętności cyfrowe w pracy lub w kontaktach z administracją i służbą zdrowia. Wyniki badania były zaskakujące, wskazując że zaniedbania w edukacji cyfrowej dorosłych skutkują w Polsce stratą 24 miliardów złotych rocznie.

PRZECZYTAJ RAPORT

Dydaktyka cyfrowa


W styczniu 2019 r. SMWI opublikowało pakiet rekomendacji pn. OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA - czas na drugi etap opracowany przez zespół ekspertów Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@ odnoszących się do rozwoju projektu „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” – wielkiego wyzwania modernizacyjnego polskiego systemu oświaty. Celem jego autorów jest określenie tylko kluczowych elementów diagnozy sytuacji oraz przedstawienie najważniejszych rekomendacji adresowanych do decydentów.

PRZECZYTAJ STUDIUM


Ostatniego dnia października 2018 r. ukazało się studium Smartfon w szkole jako osobiste narzędzie edukacyjne ucznia. Analiza i rekomendacje ekspertów Sieci edukacji cyfrowej KOMET@. Dokument zawiera diagnozę postaw interesariuszy szkoły K12 wobec korzystania ze smartfonów, analizę ich zastosowań w dydaktyce i praktyce uczenia się oraz rekomendacje dla MEN, samorządów, nauczycieli i dyrektorów.

PRZECZYTAJ STUDIUM


W drugiej połowie 2013 roku powołany przez SMWI zespół, przeprowadził badanie jakościowe na temat uwarunkowań wprowadzenia dydaktyki cyfrowej w szkołach Małopolski. Badanie było jednym z pierwszych elementów projektu systemowego "Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej w szkołach województwa małopolskiego (LDC)", realizowanego przez Stowarzyszenie wspólnie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Podsumowaniem badania jest raport Innowacyjne zastosowania rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnych w województwie małopolskim. Jego podstawowy wniosek to stwierdzenie ogromnego deficytu wykorzystania ICT w dydaktyce, wynikający z niestosowania przez nauczycieli interaktywnych metod nauczania a koncentracja na wykładzie.

PRZECZYTAJ RAPORT

Administracja elektroniczna


W czerwcu 2014 r. SMWI zakończyło prowadzone przez rok badania instytucji publicznych szczebla centralnego i samorządowego dotyczące dwóch obszarów: dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji publicznej. W obu wskazanych tematach skupiono się na: analizie zawartości Biuletynów Informacji publicznej, wysyłaniu wniosków pisemnych (w postaci papierowej i elektronicznej) oraz składaniu wniosków ustnych. Wyniki badań znajdują się w raporcie: Jawność, transparentność, partycypacja – czyli w jaki sposób realizowane jest w Polsce prawo do informacji publicznej? Raport z badań.

PRZECZYTAJ RAPORT


W latach 2011 - 2012 SMWI zrealizowało badania w ramach projektu „Sprawny samorząd = przejrzysty samorząd” – program wdrożenia usprawnień zarządczych w JST wspólnie z Związkiem Powiatów Polskich. Prace obejmowały przeprowadzenie dwóch etapów badań jakości usług administracyjnych oraz satysfakcji klientów w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Badania miały na celu zdiagnozowanie poziomu satysfakcji mieszkańców i przedsiębiorców, korzystających z usług administracji publicznej, jak również określenie luk kompetencyjnych i wynikających z nich potrzeb szkoleniowych pracowników 10 urzędów partnerskich z województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego (Miasto Sokołów Podlaski, Powiat Żuromiński, Miasto i Gmina Halinów, Powiat Węgrowski, Miasto i Gmina Kozienice, Powiat Sierpecki, Miasto Golub-Dobrzyń, Powiat Brodnicki, Miasto i Gmina Tuchola, Miasto i Gmina Górzno).

SMWI przeprowadziło w 2010 r. badanie ewaluacyjne dla Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w zakresie oceny inwestycji z funduszy strukturalnych w projekty elektronicznej administracji.

W 2010 r. Stowarzyszenie zakończyło prace w zakresie badania rynku ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w Polsce w ramach zlecenia Komisji Europejskiej. Powstał raport z badań: Informacja Sektora Publicznego: identyfikacja potencjalnych umów na wyłączność(PSI: Identification of potential Exclusive Agreements – Poland)

PRZECZYTAJ RAPORT

Aktualności

Zobacz wszystkie

Podstrony

Trwa wyszukiwanie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.